Словник

ПРИМОЧКА I електронний пристрiй у виглядi педалi для змiни параметрiв та характеристик звучання музичних iнструментiв
ПРИЧАНДАЛИ / ПРИЧАНДАЛЛЯ євр. мн. усiлякi дрiбнi прилади, пристрої, застосування та пристосування у достатнiй кiлькостi
ПРИБАМБАСИ мн. /див.ПРИЧАНДАЛИ/, вiдповiднi доповнення
ПРИБОР /див. БАНОЧКА/ будь-який комплект ефектiв чи пристроїв у однiй купi одразу. Наприклад: дiлей, хорус, простий процесор, еквалайзер чи одразу цiлий собi наворочений процесор. Припускається необмежена кiлькiсть iнших варiантiв тлумачень та використання
ПРОВОЛОЧНИК кримiн. гiтарист
ПРОIГРАШ iнструментальна частина у вокальному творi, що розмежовує куплети; СОЛО
ПРОЇХАТИ пропустити суттєвий момент, прослухати
ПРОЗВУЧКА гарний рiвень звучання апаратури, коли усi частоти звучать збалансовано та благозвучно
ПРОСЛУХАТИ В ДУПЛI /див. ДУПЛО/ прослухати музичний матерiал в будь-якiй акустичнiй системi найнижчої якостi. Такий прийом пов`язаний iз властивiстю гарних фонограм не втрачати виразностi у будь-яких умовах вiдтворення та демонстрацiї. Саме тому ескiзнi варiанти аранжировок чи (моно)фонограм вiдтворюють через моно-БРЕХУНЕЦЬ /див. БРЕХУНЕЦЬ/ для того, щоб вчасно виявити хиби та слабкостi в матерiалi.
Iнодi у якостi ДУПЛА використовується телевiзор звичайний, що дає можливiсть досягти 2 цiлей: показник якостi фонограми-стерео та беспосередньо якiсть зведення
ПРОСТО ФА ДIЄЗ iдiом. неможливiсть висловити почуття
ПРОСТРЕЛИ мн. звукопiдсилюючий комплекс, призначений для музикантiв, що працюють на сценi. Дозволяє музикантам, що перебувають на сценi, чути такий самий звук, як i у залi (чим i вiдрiзняється вiд монiторiв); передає / дублює загальне звучання, схоже на ЗВЕДЕНИЙ звук. Звичайно розташовується по обидва боки сцени гучномовцями до музикантiв
ПРОФЄСОР жарт. ПРОЦЕСОР
ПСЕВДОДРАЙВ iмiтацiя ДРАЙВУ
ПУЗОЧОСИ мн. гiтаристи
ПУЛЕМЬОТНИЦI мн. дiвчатка-малолєтки, якi будь-якою цiною проникають до музикантiв, щоб пошанувати їх та отримати задоволення вiд спiлкування з ними. Вищий пiлотаж подiбних ПУЛЕМЬОТНИЦЬ полягає в тому, щоб “вiдтягнутися” по повнiй програмi, нiскiлечки не втративши при цьому своєї цнотливостi
ПУЛЕМЬОТЧИК вiртуозний гiтарист
ПУРГА характерна партiя / твiр / соло. Ситуацiя полягає в наступному: дiйшла черга музиканта заграти, але матерiалу той не знає, та й ноти у таких випадках у наявностi бувають рiдко. Користуючись власною фантазiєю чи залишками у пам’ятi спогадiв про рiч, вiн починає виконувати усе, на що здатний, щоб хоч приблизно його шедевр нагадував бажане. Iнодi стороннiй, необiзнаний слухач сприймає ПУРГУ як належне
ПУНКЕРИ мн. англ. punk музиканти та прихильники панк-року
ПУСКАТИ ГЛIСТИ використовувати прийом ГЛIСАНДО
ПЮРПЛИ мн. зменш. вiд DEEP PURPLE
П’ЯТIРКА штекер на “5″

РАДИСТ звукорежисер
РАЙДЕР /див.РОЛ/
РАГУЛЬ/РОГУЛЬ захiдноукр. роги музикант, що грає весiльну та застарiлу музику
РАСЧЬОСКА електронний клавiшний iнструмент у виглядi гребiнця, оснащений паском для закидування через плече
РАХIТПАРАД iрон. простонар. ХIТПАРАД. Враховуючи вплив псевдофахових факторiв ПОКРУТИТИ, ПЛЯЖНИЙ ЧОС, ГУДКИ, ШЛЯГЄРНОСТЬ на стан рiдних чартiв, маємо формулу: “Якi хiти - такi й паради”
РЕВЕР ревербератор, пристрiй для змiни звукових характеристик
РЕЗИНА сурогатнi / репетицiйнi / бутафорськi барабани, виготовленi з гуми
РЕК припасування у виглядi етажерки для розмiщення декiлькох / багатьох приладiв одразу. Вiд звичайної етажерки вiдрiзняється виключною вiдповiднiстю до свiтових стандартаiв за параметрами та технологiєю виготовлення
РЕПЕРКА кофта спортивного пошиву, що полюбилася виконавцям варiантiв стилю реп
РЕПРИЗА необхiднiсть повторити, наприклад, КIР
РЕФРЕН приспiв
РЄКЛА неолог. 1) андеграундовi меломани;
2) усе негiдне у свiтоглядi андеграундовцiв
РЕМАСТЕРIНГ один з подальших варiантiв МАСТЄРIНГУ
РИБА I первiсний, ескiзний стан твору. Припускається тихеньке мичання та мугикання замiсть уявної вокальної партiї, ще не розмiщеної в партитурi
РИБА II ритмiчний малюнок у графiчному викладеннi
РИБА III застар. перший-лiпший вiрш, що потрапив пiд руку та пасує пiд вже готовий РИФ для первiсного / ескiзного складення справжнього тексту майбутньої пiснi
РИБА IV неолог., рiдк. ремiкс-плагiат
РИП /див. ЗУД/
РИТМСЕКЦIЯ частина складу музичного колективу, що поєднує в собi басову та ударну групу
РИТМУХА ритмо-мелодiйна гiтара
РИФ остинатна ритмiко-мелодична основа будь-якої частини/всього твору. Термiн запозичено з класичної та джазової термiнологiї, але рiзниця у значеннях полягає у тому, що, на вiдмiну вiд класичних, сучаснi рифи частiше перекладають на плечi ритм-секцiї гурту. Одним з перших музикантiв, що облюбували РИФ, був Й.С.Бах, на той час це мало назву OSTINATO (лат. “той, що постiйно повторюється”)
РIЧ твiр
РОБОЧИЙ (БАРАБАН) малий барабан
РОВНЯК музичний твiр з примiтивним / парним розмiром: 2/4, 4/4 i т. д. Особлива прикмета такого твору — його виключна маршеподiбнiсть. Найяскравiшим представником такої практики серед вiтчизняних виконавцiв є Андрiй Миколайчук
РОГ маловжив. скор. вiд РОГУЛЬ
РОЗIГРIВ перша частина концертної програми, у якiй випускають на сцену маловiдомих виконавцiв з метою психологiчного налаштування аудиторiї на концерт та остаточне налагодження залової апаратури
РОЗКРУТКА засоби та зусилля промоутерiв / самих виконавцiв / ДРУГА АНСАМБЛЯ для досягнення виконавцем вiдомостi
РОЗМОЧИТИ 1. започаткувати (напр. концертну, гастрольну дiяльнiсть);
2. мати гарний початок
РОЗIМ’ЯТИ розiбрати твiр
РОЗСИПАЮТЬСЯ ТАРIЛКИ вiд асоцiацiї зi звуком звичайних тарiлок, що розсипаються якiсний показник звучання МIДI. Звучання мiдної частини ударних є своєрiдним еталоном у визвученнi в тому разi, коли МIДЬ звучить з визначеною частотою / нотою, та за звучанням нагадує звук “ПC”. Походить iз застiйних часiв, коли мав мiсце брак гарної апаратури. Вiтчизнянi музиканти викоритсовували цей показник, як маломiрний вихiд iз ситуацiї. За рахунок надмiрно “накручених” ВЕХIВ компенсувався брак низької яксостi АПАРАТУ
РОЗХIТУВАТИ максимально заповнити ефiр творами певного виконавця. Вживається для РОЗКРУТКИ виконавця. Трапляється, що у того “виконавця” - лише одна путня пiсня; тодi розхiтовують однiєю по усiх каналах. Iнодi результат виявляється протилежним, негативним. Постiйне звучання одного й того ж твору призводить до народної алергiї /див. ХIТОНУТЬ/
РОКМЕН виконавець у стилi рок-н-рол
РОКЕР виконавець-шанувальник-аматор i усе — навколо рок-н-ролу
РОЛ виконавець / палкий шанувальник швидкого рок-н-ролу
РОЛIКИ множ. зменш. вiд ROLLING STONES
РОЛIНГИ зменш. вiд ROLLING STONES

САЛО соло.
САМОГРАЙКА клавiшний музичний iнструмент, начинений програмами, що спрощують виконання, частiше використовується лабухами чи дiтьми.
САПОГ баян.
САУНД англ. SOUND звук у музичному розумiннi, звучання.
САУНДТРЕК звукова дорiжка, частiше для кiно-вiдеотвору: клiпу, фiльму, анiмацiї i т. д.
СВИНЯЧИТИ грати соковито, але бруднувато.
СЕЙШН /див. ДЖЕМСЕЙШН/.
СЕМПЛЕНУТЬ скопiювати звук певного забарвлення з будь-якого носiя.
СЕРЕДИНА середнi частоти.
СИНГЛ одинарний гiтарний датчик.
СИНТЮК/СИНДЮК синтезатор (електронний пристрiй), процесор ефектiв.
СИПЬ /див.ЗУД/.
СКАЧОК простонар. модуляцiя.
СКIНИ представники нового музичного напрямку расистської орiєнтацiї.
СКРИПОЦА зменш-пест. лагiдна назва скрипки.
СКУЛЬОЖКА 1. репетицiя; 2. збори, частiше по вихiдних днях, музикантiв та бiлямузикантiв.
СЛУХАЧ музикант, що грає за слухом.
СМИЧОК медiатор.
СОЛЯК соло.
СОЛЯРА сологiтара.
СОПЛЯ вiдсутнiсть контакту через вади у комутуваннi, поганий контакт там, де вiн має бути бездоганним. Найпоширенiша вада - замикання дроту на корпус, що призводить до хрюкання та шкрябання у “саундi”. Цей недолiк усувається гарним володiнням паяльником i в прямому, i в переносному розумiннi цього слова.
СТОЙКА пiдставка для мiкрофону.
СТРАТ легендарнi гiтари моделей STRAT та STRATOCASTER фiрми fender.
СТУКАЧ барабанник.
СУСТЕЙН 1. здатнiсть iнструменту (гiтари) звучати довго без помiтного затухання. Один iз якiсних показникiв.; 2. педаль ефекту/примочка для продовження звучання струнного iнструменту.

© Неофициальный сайт ЛНМА им. Лысенко
email администратора сайта andsale@hotmail.com