Компакт-диски Камерного хору

Фонотека Камерного хору КИЇВ на сьогоднiшнiй день налiчує 8 CD iз записами нацiональної та зарубiжної музики. Представляємо шостий та останнiй — восьмий CD, присвяченi українськiй музицi.

“Диво-дивнеє” — українська традицiйна та сучасна фольк-музика. Видано в Нiмеччинi фiрмою Sonopress в 1996 роцi. Поетичнi, iмпресiонiстськи тонкi композицiї вiдкривають CD: це твiр В.Степурка “Диво-дивнеє” та “Лiсовi далi” Л.Дичко. Вже у перших поетичних рядках (н.а. України А.Роговцева та з. а. О.Биструшкiн) задається тон заглавнiй композицiї, яка визначила назву всьому концерту. В її музицi наче вiдтворюється поезiя природи, здивування її таємничiстю та незбагненнiстю. Цю ж лiнiю продовжує i друга композицiя Л.Дичко.

За насиченiстю звуковими ефектами CD може посперечатися з концертами вiдомого англiйського рок-гурту PINK FLOYD. Навiть хрестоматiйнi твори (”Дударик”, “За городом качки пливуть” М.Леонтовича, “На вулицi скрипка грає” О.Кошиця) завдяки стереоефектам, використанню звукiв природи, народних iнструментiв зазвучали свiжо, сучасно. Цi замальовки з народного побуту наче набрали соковитих барв. Хотiлося б видiлити цiкаве аранжування ударних до старовинної iсторичної пiснi “Ой, ви, донцi, ви, молодцi” (соло В.Бойка), здiйснене В.Черненком.

Використання сучасної композиторської технiки в поєднаннi з традицiйним народним iнструментарiєм створили два яскравих, оригiнальних твори “Гуслi гудуть” Ю.Алжнєва та “У недiлю на весiллi” В.Зубицького. Ю.Алжнєв — талановитий харкiвський композитор — в своїй творчостi спирається на традицiї народної музики Слобожанщини, робить це цiкаво, своєрiдно. Дуже запальною, соковитою вийшла композицiя “У недiлю на весiллi”: спiвомовки, гуцульськi ритми, троїстi музики, трембiти, — все це створило динамiчну картину сiльського свята. Зовсiм в iншому ключi вирiшено останню композицiю — “Джаз по-українськи” В.Зубицького. Вона виконана надзвичайно майстерно, технiчно, досконало, спiваки демонструють вiртуозне володiння джазовим вокалом.

“Рiздвянi вечори” — традицiйнi та сучаснi обробки українськими композиторами Новорiчних щедрiвок та Рiздвяних колядок. Видано в Канадi фiрмою Disk Master в 1998 роцi. Це наче захоплююча Рiздвяна подорож, в яку поринає слухач. Дух театральностi, гри, звуковi ефекти, використання народного iнструментарiю роблять видимою картину свята, наповнюють її щирiстю та пiднесенiстю. Класичнi твори К.Стеценка, О.Нижанкiвського, О.Кошиця, Я.Яциневича виконанi тонко i майстерно. Друга половина CD присвячена творчостi сучасникiв: це твори М.Скорика, А.Авдiєвського, Л.Дичко, В.Степурка, О.Якiвчука, Ю.Алжнєва. Композитори використовують сучасну технiку, засоби виразностi. Найбiльша композицiя цього роздiлу — “Щедрик” Є.Станковича. Твiр присвячено хору КИЇВ, який i став його першим виконавцем. В ньому застосованi прийоми полiритмiї, кластери, iмiтування дзвонiв, глiссандо i т. д., — всi цi засоби роблять музику, побудовану на темах “Щедрика” та “Ой, на рiчцi, на Орданi” динамiчною, наповнюють її цiкавою музичною драматургiєю.

Розмаїття стилiв, жанрiв, блискуча iнтерпретацiя вiдомих i нових творiв роблять цi компакт-диски значним художнiм явищем в хоровiй фонотецi України.

© Неофициальный сайт ЛНМА им. Лысенко
email администратора сайта andsale@hotmail.com